ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА  www.BEEPDIECAST.COM И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОКУПКИ ПРЕЗ НЕГО


1 . ОБЩИ УСЛОВИЯ - ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

ЧЛ.1/1/  Настоящите Общи условия са приети от ЕТ ЕМ-ДИ-МариелаАтанасова / наричана "Доставчик" на основание чл.16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон с цел уреждане на:

- Условията за ползване на уебсайта www.beepdiecast.com;

- Условията,реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;

- Правата и задълженията на Доставчика и Ползвателите  по сключените помежду им договори за покупко-продажба,сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки,тяхното плащане и получаване,условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупените продукти;

 /2/  Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

 /3/ Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето /чекбокса/ "Запознах се с Общите условия и ги приемам" в рамките на процедурата по регистрация или подаване на поръчка от Ползвател със статут на "гост" на Сайта и след въвеждане на изискваните по тези процедури лични данни.

 /4/ Общите условия са достояние на всеки посетител на Сайта. С маркирането на полето "Запознах се с общите условия и ги приемам"Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за Електронния документ , с което декларира , че е запознат с настоящите Общи условия.

 2. ДАННИ  ЗА ЕТ'ЕМ-ДИ-Мариела Атанасова"

 / 1 / . Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

- Наименование на Доставчика :ЕТ "ЕМ-ДИ- Мариела Атанасова"

- Седалище и адрес на управление: България , София , Община Възраждане ул Екзарх йосиф 2

- Адрес за упражняване на дейността и данни за кореспонденция: България, София, Община Възраждане , ул Екзарх Йосиф 2 тел; 0892600724 , email:shopcarmodels@gmail.com;

 - Вписване в публичните регистри ЕИК 831421329 / Търговски регистър към Агенция по вписванията/

 -  Номер на удостоверение за администратор на лични данни N 

 -  Надзорни органи:

 Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 
тел.: (02) 91-53-518 
Email: kzld@cpdp.bg

 Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 

 Комисия за защита на конкуренцията 
България 
София 1000, бул. "Витоша" №18 
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА

     Сайтът е електронен магазин,достъпен на адрес в Интернет  http:/beepdiecast.com , чрез който Ползвателите имат  възможност за покупка на предлаганите в Сайта стоки, вклщчително следното:

* да извршват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта.

* Да подават потъчки за покупка като "гости" на Сайта , без предварително създаване на клиентски профил

* Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка

* Да склюват договор за покупко-продажба и доставка на стоки;

* Да извършват плащания, съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане;

* Да получават информация за нови стоки, предлагани в Сайта;

* Да бъдат информирани за правата, призтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет;

* Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,потребителското или търговското право критерии и условия

* Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия.Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие , че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя .

 * Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени , като промяната на цените има сила само за договори и поръчки сключени след нейното обявяване на Сайта;

 * В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежната система на Доставчика.

* Обявените цени са за 1 бр артикул / освен ако не е изрично упоменато /  и не включват разходите по доставка , които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.

* Разходите по доставка на поръчаните стоки са както следва: - фиксирана сума до 3 кг за цялата територия на Р България  - 10.00 лв

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно Общите условия.