Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта

Чл.1 /1/ Доставчикът защитава личните данни на Потребителите,станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка.При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия,Доставчикът може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите,предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителя в случай на възникнали проблеми,свързани с поръчката.Доставчикът гарантира,че Вашите данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използувани за цели,различни от горепосочените,освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителя или,ако информация се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

/2/ Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потрбителят /Ползвателят/ съгласно Закона за защита на личните данни

/3/ От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати e-mail адрес,който е бил посочен от Потребителя в момента на поръчката

/6/ С приемането на настоящите Общите условия Потребителят изразява изрично съгласие по смисъла на чл 6 ал.1и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения

/7/ Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира,съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл 2 /1/ Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на поръчката обстоятелства и лични данни.