Общи условия
I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ ЕМ-ДИ-МАРИЕЛА АТАНАСОВА, София ул. Екзарх Йосиф 2 БУЛСТАТ BG 831421329, представляван от Мариела Атанасова, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www beepdiecast.com наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: ET EM-ДИ -Мариела Атанасова
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, Екзарх Йосиф 2
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Екзарх Йосиф 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Екзарх Йосиф 2 E-mail: shopcarmodels@gmail.com тел: +359 892600724
 • Вписване в публични регистри: ИД № BG 831421329
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2 980 25 24 факс: +359 2 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 • ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e магазин, достъпен на адрес в Интернет www beepdiecast.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
 • Да извършат преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и да направят поръчка на предлаганите в сайта артикули
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата достъпна в Интернет
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане – банков превод или наложен платеж
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www beepdiecast.com По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

(1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят е необходимо да направи поръчка да избере начина на заплащане ,да предостави адрес за доставка

(2) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес,

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

(1) Ползвателите използват предимно страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Покупко-продажбата се извършва на български език.

(3) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.beepdiecast.com

(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят предоставя име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

(5) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.

(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

(7)Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползватела, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката
 • Избор на метод за плащане на цената
 • Потвърждение на поръчката

  Ползвателите имат възможност да извършат покупка от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН без да са регистрирали потребителски профил. Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

 • Посещение на електронния магазин на Доставчика
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списъка със стоки за покупка
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката
 • Избор на метод за плащане на цената
 • Потвърждение на поръчката

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта

(2) Цената на стоките се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти:

 • В детайлната страницата на всяка стока представена в Сайта на Доставчика
 • При избиране на стоките за извършване на покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта

(6) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(7) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в срок от 14 календарни (неработни дни), считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност на Купувача (Ползвателя).

(8) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни (неработни дни), считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(9) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност както и да ги предаде в добър търговски вид на Доставчика в комплект със всички надлежни документи съпътстващи доставката

(10) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(11) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Ползвателят е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Ползвателят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

(13) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.

(14) В случай на упражняване на право на отказ от покупка на стоки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Ползвателя

(15) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(16) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.

(17) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на поръчката

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.beepdiecast.com

VIII . ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика,
 • Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели